Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Smorre Catering & Partyverhuur, gevestigd te Bussum aan de Botweg 18, 1402LE.

Smorre Catering & Partyverhuur stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.

1A
Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Smorre Catering & Partyverhuur, gevestigd te Bussum, hierna te noemen Smorre Catering & Partyverhuur.

1B
Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Smorre Catering & Partyverhuur opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1C
De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1D
Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1E
Op overeenkomsten aangegaan door Smorre Catering & Partyverhuur zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten .

2A
Alle aanbiedingen van Smorre Catering & Partyverhuur zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2B
Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens Smorre Catering & Partyverhuur van een opdracht, dan wel zodra Smorre Catering & Partyverhuur is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen.

3A
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Smorre Catering & Partyverhuur gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3B
Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3C
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

Artikel 4: Annuleringen.

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de derde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Smorre Catering & Partyverhuur alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Smorre Catering & Partyverhuur op vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 5: Termijnen van levering.

5A
Hoewel Smorre Catering & Partyverhuur zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Smorre Catering & Partyverhuur de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Reclame

6A
Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Smorre Catering & Partyverhuur te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake. Indien de reclame naar het oordeel van Smorre Catering & Partyverhuur juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Smorre Catering & Partyverhuur is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

6B
Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 7: Betaling

7A
De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Smorre Catering & Partyverhuur.

7B
Smorre Catering & Partyverhuur is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.

7C
Opdrachtgever is gehouden facturen van Smorre Catering & Partyverhuur te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Artikel 8: Verplichtingen van een huurder

8A
De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Smorre Catering & Partyverhuur.

8B
De klant aanvaardt alle risicos die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9A
Smorre Catering & Partyverhuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

– overmacht, zoals hierna nader is omschreven;

– daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die   door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

– ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;

– handelingen of nalatigheid van Smorre Catering & Partyverhuur, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

9B
Smorre Catering & Partyverhuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

9C
Smorre Catering & Partyverhuur is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

9D
Smorre Catering & Partyverhuur is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Smorre Catering & Partyverhuur onder zich heeft.

Artikel 10: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Smorre Catering & Partyverhuur gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Smorre Catering & Partyverhuur het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Smorre Catering & Partyverhuur, zonder dat Smorre Catering & Partyverhuur tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Smorre Catering & Partyverhuur ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden

11A
Smorre Catering & Partyverhuur is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Smorre Catering & Partyverhuur aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Smorre Catering & Partyverhuur met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Diensten op locatie.

12A
Ingeval Smorre Catering & Partyverhuur diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.

12B
Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 20a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

12C
Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en  aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Smorre Catering & Partyverhuur te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Smorre Catering & Partyverhuur.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Smorre Catering & Partyverhuur en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

Artikel 15: Manco’s , breuk en schade:

Bij manco’s en breuk, rekenen wij de vervangingswaarde van het artikel aan u door op de eindfactuur. Bij schade aan een artikel wordt de schade opgenomen en aan u berekend op de eindfactuur

Artikel 16: Bezorgkosten

Bezorg / ophaal Naarden, Bussum € 20,00
Bezorg / ophaal Muiden, Muiderberg, Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum, ‘s-Graveland, Ankeveen, Breukeleveen, Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg  € 25,00
Bezorg / ophaal alle overige plaatsen zijn op aanvraag.
Afhalen klein materiaal